Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform som sykehjem og aldershjem. Det er juridisk å betrakte som beboerens private hjem.
Beboerne får i hovedsak tildelt hjemmetjenester etter en individuell vurdering, på samme vis som andre hjemmeboende.


Pleie og omsorgstjenester i private hjem ytes etter to lover:
  • Lov om sosiale tjenester
  • Lov om helsetjenester i kommunen.
Mange kommuner tilbyr også omsorgsboliger til personer med store hjelpebehov, bl.a. til personer med demens, og i disse tilfellene er det personale til stede hele døgnet.
Beboere i omsorgsboliger betaler husleie, og får bostøtte etter vanlige regler. De betaler for kost, medisiner, helsetjenester mv som andre hjemmeboende. Kommunenes adgang til å kreve egenbetaling for tjenester i hjemmet er regulert i sosialtjenesteloven. Betalingsmodeller og satser for hjemmetjenesten varier fra kommune til kommune, men det er ikke betaling for hjemmesykepleie.
En omsorgsbolig gir større muligheter for et selvstendig liv, - også økonomisk, enn en plass på sykehjem.

NYTTIG INFORMASJON