Prosjekt plusshus - Mikkelsen i Larvik

huset tegning framside


Leverandør info


Ikke lett å finne fram i leverandør jungelen, det har Mikkelsen opplevd. Å finne produkter som tilfredsstiller kravene til et plusshus kan være mer utfordrende enn man skulle tro.

Leverandør info
 
Støttes av

enova


 

Teknisk

 
Elektriker

s%c3%b8nnico

 Belysning

sg


Styresystem og gulvvarme

stork
 
Solcelleanlegg
solbes


Rørlegger
lysebo

Ventilasjon

 nilan

Ventilasjonsrør i grunn

br%c3%b8drene dahl

Varmegjenvinning dusjvann:
???
 
Hvitevarer
???
 

Bygg

 
Grunnarbeider
Sundet Transport & Graving AS
 
Arkitekt
www.french-touch.no
 
Byggmester

ts
 
Utvendige fasader og terrasse

kebony

 Vinduer og ytterdører:

nordan
 
Isolasjon:

spu
 
Maler
???
 
Kjøkken og baderomsinnredning
???
 
Uavhengig kontrollør bygg og våtrom
thj


Møbler:
??? 

Drømmen om en miljø bolig

Boligen var i første omgang planlagt at skulle bygges ut fra Husbankens krav til energieffektivitet og universell utforming. Underveis i prosjektets planlegging og prosjektering har byggherrens egne interesse for energieffektiviserende løsninger medført at denne boligen vil bli bygget som et Plusshus. I tillegg til ønsket om å bo i en bolig med god komfort og lavt energiforbruk er formålet med dette prosjektet å bane vei for andre som ønsker å bygge miljøvennlige og energieffektive bygg.

Boligen vil bli bygget som et Plusshus og vil derfor langt overgå dagens krav til energieffektivitet. Sett over et år er målet å levere mer strøm til nettet enn det som blir brukt. Denne boligen vil bli en av de første plusshus eneboliger i Norge. Det som skiller dette prosjektet fra andre Plusshusprosjekt er at idéen om å bygge pluss-nivå har utviklet seg underveis i prosjektet, og etter at byggets utforming var bestemt. Det innebærer at idéen ikke medfører kompromisser i forhold til arkitektonisk uttrykk, og praktiske utforming. Her har «vanlige» ønsker vært retningsgivende for design, og blitt ivaretatt fullt ut.

For å oppnå Plusshus-nivå vil en kombinasjon av både passive og aktive tiltak benyttes. Isolert sett er ingen av disse tiltakene banebrytende men kombinasjonen av disse eksisterende og velutprøvde løsningene vil løfte boligen til pluss-nivå.

Grunnstammen for prosjektet er en bygningskropp som vil tilfredsstille Passivhus-nivå. Av de aktive tiltakene er vannbåren gulvvarme, solfangere med en stor akkumulatortank, solcellepaneler, ventilasjonsanlegg og det elektriske anlegget sentrale komponenter. Det å oppnå passivhus-nivå innebærer tykkere vegger, noe som i vårt tilfelle vil gå på bekostning av det innvendige arealet. Dette for ikke å øke utnyttelsesgraden av tomten. Dette kombinert med behov for et stort teknisk rom gjør at behov for kjeller melder seg.

 

NYTTIG INFORMASJON

PASSIV HUS: 

TILTAK FOR REDUKSJON AV STRØMFORBRUK:
Bygningskroppen Passiv hus.

Tekniske anlegg og El - anlegg.

 
 • Styringssystem for komfort
  og
  styring av lys, varme og
  ventilasjon.
 • Ventilasjonsanlegg
 • Vannbåren varme
 • Solfangere ca 16m2 vent
  mot sydvest.
 • Luft - vann varmepumpe. 
 • Varmegjennvinner på dusj
 • Varmegjennvinner på
  avløpsrør fra dusjen
 • Strømproduksjon med
  solcelleanlegg
 • Bereget strømforbruk på
  ca 6000 kWh
 • Solcelleanlegg på ca 7500 Wh
  som skal monteres på taket.
 

Framdrift

Prosjekt Plusshus vil bli bygget med en passivhus bygningskropp. De tekniske anleggene og et solcelle-anlegg sørger for at vi vil oppnå Plusshus standard.

Energikonseptet:
Det viktigste man må passe på i et plusshus konsept er å sørge for å få redusert strømforbruket til et minimum. Dette oppnås i hovedsak gjennom to hovedmomenter hvor det ene er å redusere varmetapet i boligen og den andre er å bruke energien så effektivt og smart som mulig. Når dette er på plass må vi etablere en lokal produksjon av strøm i en skala som overgår strømforbruket. Målet med dette prosjektet er å ha nok strøm til overs til å lade opp en el-bil i daglig bruk.

Tiltak for reduksjon av strømforbruk:
BygningskroppenFor å spare strøm vil Prosjekt Plusshus bli bygget etter passivhus standarden. Dette vil bli en standard som mest sannsynlig vil tre i kraft i perioden 2015 til 2020.
Vi ser litt nærmere på hva det i grove trekk vil innebære å bygge et passivhus i forhold til et ordinært hus bygget etter dagens krav, som er TEK 10


Vi tar først utgangspunkt i et hus bygget etter TEK 10:
Dette huset har typisk 25 cm bindingsverk i tre og normal isolasjon i veggene og tilsvarende 30 cm i tak. Vinduene har en U-verdi på 1,1 – 1,2.
Prosjekt plusshus har 30 cm bindingsverk i tre hvor det i tillegg er etablert tiltak for å hindre kuldebruer som oppstår i treverket. Isolasjonen er en «ekstrem» utgave med bedre isoleringsevne. Vinduene har en U-verdi på 0,8 eller bedre.


Tekniske anlegg:
De tekniske anleggene vil spille en sentral rolle i kampen mot kilowattimene. De tekniske anleggene består i hovedsak av:


El-anlegg:
Det elektriske anlegget vil være «hjernen» for alle de tekniske anleggene. Et styringssystem vil sørge for god komfort og optimal strømbesparelse ved smart styring av lys, varme og ventilasjon.


Ventilasjonsanlegg:
Boliger som blir bygget i dag må ha en form for aktiv ventilasjon. Dette fordi bygningskroppen blir bygget meget tette, slik at varmetap unngås. I de alle fleste tilfeller blir det montert et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. I prosjekt plusshus vil til-luften bli forvarmet ved at den sendes gjennom et rør i bakken. Slik vil gratis energi bli hentet ut av grunnen og varmetapet i ventilasjonsanlegget bli vesentlig redusert. Om sommeren vil luften bli kjølt ned og vi vil dermed ha tilnærmet gratis air-condition.


Vannbåren varme:
Prosjekt plusshus vil ha vannbåren gulvvarme. Dette fordi det er mange gode måter å varme opp vann.

Solfangere:
Det vil bli montert ca 16m2 solfangere vent mot sydvest. Dette vil gi tilnærmet gratis tappevann store deler av året og vil i tillegg gi et supplement til oppvarming av huset.

Varmepumpe:
Det vil bli montert en luft-vann varmepumpe. For å øke virkningsgraden vil avkastluften fra ventilasjonsanlegget bli ført ut i bakkant av utedelen til varmepumpen.

Varmegjenvinner dusj:
For å redusere varmtvannsforbruket vil det bli montert varmegjenvinner på avløpsrøret fra dusjen.En slik varmegjenvinner fungerer kort forklart slik at kaldtvannet til blandebatteriet strømmer i et rør som ligger utenpå avløpsrøret slik at det blir varmet opp. Med oppvarmet kaldtvann trengs mindre varmtvann for å oppnå ønsket temperatur på dusjvannet.


Fornuftig bruk: 
Sist men ikke minst er det viktig å ha et bevisst forhold til energibruken i boligen. For å bevisstgjøre dette vil forbruk og produksjon bli visualisert ved hjelp av styringssystemet. Dette vil hjelpe og motivere til god bruk av energien.


Strømproduksjon Solcelleanlegg:
Foreløpige beregninger viser at boligen vil ha et årlig strømforbruk på ca 6000kWh. Derfor vil et solcelleanlegg på ca 7500kWh monteres på taket. Huset vil bli bygget i Funkis stil med flatt tak. Solcelleanlegget vil av kosmetiske hensyn bli montert forholdsvis flatt, med ca 5 graders helling. Dette er ikke optimalt, men det vil da heller ikke være synlig fra bakkenivå.